ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι διατάξης που διέπουν την διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου περιέχονται στο νόμο

 • ν. 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017) με τίτλο Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
 • Στη συνέχει ο ν. 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017) τροποποιήθηκε με το νόμο ν. 4693/2019 που περιλαμβάνει τέλος τροποποιήθηκε με το νόμο
 • ν. 4759/2020 ΦΕΚ Β’ 5447/3.12.2020

Νόμος 4759/2020. Χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας με τον νόμο 4759/2020

Νόμος 4759/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Aπόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338 σχετικά με την ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης.

Πίνακας περιεχομένων νομοθεσίας ν.4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4447/2016
Άρθρο 3 Εθνική Χωρική Στρατηγική – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4447/2016
Άρθρο 4 Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας – Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5, 7 και 9 του άρθρου 4 του ν. 4447/2016
Άρθρο 5 Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4447/2016
Άρθρο 6 Χωροταξικός σχεδιασμός – Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4447/2016
Άρθρο 7 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4447/2016
Άρθρο 8 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 5, 9, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 4447/2016
Άρθρο 9 Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4447/2016
Άρθρο 10 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 11 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
Άρθρο 12 Οριοθέτηση οικισμών
Άρθρο 13 Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4447/2016
Άρθρο 14 Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Συντονιστής
Άρθρο 15 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4447/2016
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Άρθρο 17 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 18 Πεδίο εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4546/2018
Άρθρο 19 Ορισμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4546/2018
Άρθρο 20 Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4546/2018
Άρθρο 21 Θέσπιση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4546/2018
Άρθρο 22 Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και δομή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018
Άρθρο 23 Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4546/2018
Άρθρο 24 Περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4546/2018
Άρθρο 25 Δημόσια διαβούλευση – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4546/2018
Άρθρο 26 Αρμόδια αρχή – Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4546/2018
Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4546/2018
Άρθρο 28 Ορισμοί – Αντικατάσταση της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011
Άρθρο 29 Καθορισμός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3983/2011
Άρθρο 30 Έννοια Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Άρθρο 31 Σκοπός
Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόμηση
Άρθρο 33 Όροι δόμησης
Άρθρο 34 Όροι δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου
Άρθρο 35 Όροι δόμησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011
Άρθρο 36 Κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων – Προσθήκη υποπερ. ζζ΄ στην περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
Άρθρο 37 Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη του άρθρου 10Α στον ν. 4002/2011
Άρθρο 38 Πολεοδομικά κίνητρα για την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 39 Οργανωμένοι υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 44 και της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις – εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 121 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (Άρθρο 1-4)

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός των άρθρων 1-4 είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.Στις διατάξεις των άρθρων 1-4 υπάγονται όλα τα κτίρια που ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1.1.2011.

 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος και σε υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2011. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να εξειδικεύεται και να προσαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 1-4 και για τα υφιστάμενα κτίρια και να ρυθμίζεται κάθε θέμα για την εφαρμογή της.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των άρθρων 1-4 ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1.Ταυτότητα Κτιρίου: ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, που περιγράφονται στον παρόντα νόμο. Ο φάκελος τηρείται από τους αρμοδίους μηχανικούς και φυλάσσεται από τον εκτελούντα το έργο και τους αρμόδιους μηχανικούς. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος καταγραφής και τήρησης των απαραίτητων στοιχείων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 1. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους αρμοδίους μηχανικούς για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου, τον εκτελούντα το έργο, τους κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 2. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς με δήλωσή τους η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 3. Έντυπο ελέγχου: το έντυπο που συμπληρώνει ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός και περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου ανά κατηγορία εργασιών ή εγκαταστάσεων.
 4. Αρμόδιος μηχανικός: ο επιβλέπων μηχανικός ανά κατηγορία εργασιών, όπως αυτός δηλώνεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας και έως την ολοκλήρωση των εκτελούμενων οικοδομικών εργασιών και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
 5. Κινούμενη ψηφιακή εικόνα (βίντεο): το ψηφιακό αρχείο, το οποίο απεικονίζει με ακρίβεια, μέσω κινούμενης εικόνας, τους χώρους και τις εκτελούμενες εργασίες και εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Άρθρο 4

Ταυτότητα Κτιρίου

1.Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου», σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 1-3, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.

δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδεια κατά τις κείμενες διατάξεις.

ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου.

ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του.

θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.

ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

 1. Η δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου αρχίζει με την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας για τα στοιχεία α, β, ε, στ και η που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία σε 4 είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας για την σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 2. Το σχετικό βίντεο ανά κατηγορία μελέτης και εγκατάστασης αποστέλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη του μαζί με το σχετικό έντυπο ελέγχου.

4.Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.

 1. Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η μορφή και τα στοιχεία των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας, οι όροι και οι προϋποθέσεις ενημέρωσής τους, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία χρήσης των κτιρίων, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία εγκατάστασης και μελέτης, οι προδιαγραφές των ελέγχων, του ηλεκτρονικού μητρώου, η διαδικασία ενημέρωσής του, οι υπόχρεοι τήρησης και ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι δημοσιοποίησης και διάθεσης του πιστοποιητικού πληρότητας, ο όροι και οι προϋποθέσεις ενημέρωσής του, οι αμοιβές των μηχανικών, οι οποίες βαρύνουν τους υπόχρεους, οι κυρώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση υπόχρεων σε περίπτωση μη νόμιμης τήρησης του πιστοποιητικού πληρότητας και της ταυτότητας του κτιρίου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
fek_ilektroniki-taytotita-ktirioy

fek_a_167_2017